1. Hello Guest, selamat datang di Forum WinPoin. Kamu bisa bertanya, berdiskusi, sharing, dan ngobrolin apapun seputar Windows, Windows Phone, PC, Gadget, atau hal seputar Teknologi lainnya. Selamat berkomunitas! ;)

AlienText - Buat Coretan di Teks (by yuzz181)

Discussion in 'Software' started by Yusril Ibnu, Aug 2, 2014.

 1. Yusril Ibnu

  Yusril Ibnu Winpoin Staff Staff Member

  Joined:
  May 12, 2014
  Messages:
  6,373
  cuma buka laman web ukuran (gak sampe 1kb) :v
   
 2. Jazz

  Jazz Windows Freak Staff Member

  Joined:
  Jan 6, 2014
  Messages:
  14,720
  Can you Generate it?


  T̡̨̤͇̙̱̟̙̙͍͓̯͍ͤͨͣ͛̇̀u͊ͥͯͧͦͤͣͮ҉͜͝҉̷̥̘͖͇̱̲̖l̡̡̖̱̬̺͈ͩ̍ͬ̈̐ͥͯ̅̚͟i͐̐̍̈͂ͮ͗̈́̓̀͏̛̹̖̤̰̺̞͙̪̜̫̬̩̥s̸̢̝͙̖̩͉̓͒ͫͬ̔͆͗͌̈͒̔̑ͩͪ̅͢a̢̢̢̹͇̬̹ͧ͗ͧ͑͛̈͂͐̓ͪͭ̍ͮ͌ͥ̾̏̚ͅͅņ̼̞̟̪̺̦̳͙̫͖̣̜͕͎̠͑̊̏̈̄̓̑̕͟͝͞ͅ ̨̡̨̠̳͖̤͎͙̤̼̜̱͚̓̉̎̿ͬ̃̑͢͝C̡͔̞̙̳̖̦̘̜̙͛͛ͥ̊ͤē̲͎͈̰̯̬͚̮͕̱͈͍̹̙̯̥͕̪̔̿̑͐͌̑͐ͮ̀k̝͙̱̹̯̳̩̝͇ͨͣ̅́̅͑͜͝ẻ̡͔̯͓̼̲͈͙̲̱̭̮̪̯̩̿ͯͫͬͯ̍͊̿̋ͥ̈̓͘ͅř̛̗͚̫̫̲̪͍̠̦͍̞̲̑͆ͤ́̀͟͟ ̴̥̦̙͖̘̱̗͇̙̳̾̉ͨ̄ͬ̍̓̓̇͌̇ͬ̉ͣ̄̾ͥ̆̀̀͢ͅͅA̴̧̪̱͓̬͐ͤ̽̽̔̄͆̍̍͛ͬ́͢͢ͅy̶̧̰͇̭͉̜͍̪͊̅̅̍́͡ḁ̵̵̶̧͓̲̟͕͈̬̬̜͉̳͈̟̝̳̪͇͉̲͆ͫ̿̔ͯ͊̽ͪ̌̇͐ͧ͑ͫͭ̊͡m͌̂ͮͯ̕͏͏̙̭͈͔͎̱̤͕̹̰̖̖͝?̶͉̦̱͍̰̣̗͍̜̳̘̪̮̠̱̰̆̅̓̇͘

  :lol2:
   
 3. Yusril Ibnu

  Yusril Ibnu Winpoin Staff Staff Member

  Joined:
  May 12, 2014
  Messages:
  6,373
  "Tulisan Ceker Ayam" :ketawa:
   
 4. Jazz

  Jazz Windows Freak Staff Member

  Joined:
  Jan 6, 2014
  Messages:
  14,720
  Hohohohoh...
  Bagaimana dengan yg ini...


  K̴̡̧̤̣̹̯̆ͮ̊ͧ̋́͐̋ͫ͟u̾́̀̊ͧ͆ͬ̓͞͏̭̩̗͈͖͠l̸͉̥̦̤̭̳̺̺̬̜̥̪̼̒ͨ̒ͥ̈̏͑́i̛̖̣̠̮͙͎͉̥̬̦̫͙̲̬̲̼̭ͭ̅ͫ̏͆ͣ̕̕t̸͈̮͓̠̮͖̟̦̖̖̫͓̭̏̓̎́͊͐̔̈ͣ̆̓́ͥ̅̃͋̚̚͜ ̷̢̳̺̱͍̦̳̟̟̟̘̙̟͋͌̅͌̐̍̾͐̋ͮ̊̎͘̕͟ͅM̷͈̘͍̘̗̺̱̟ͤ͋ͯ͐̊̉̎̎4̿̊ͬͮͬ͏̧̟̤͚̼̞̝n̷̯͉͇̻̩͕̙̱̮̯̻͑́ͭͩ̄͋̾ͮ̌̓́̀͟ͅ9̡̢̧̩͎͓̼̩͕͉͙͇̟ͤͦ̀͆̉̕i̡͎̻̤̠̪͓͚͚̞͚͔̭͕͇̮͈̥̘ͦ̇̈́ͩ̐̏̀̍̈́̊ͪ̇̈́̀ͣ̄́̚͟ͅs̒͊̒̄̅ͭ̔̈́̅͗̄̃̋̈́ͨ͑̈́̒̐͏̵̷̜̪̘͚͍̺͕̘̹͜ͅͅͅ ̧͖̳̖̜̩͎̳̗̺͔̻̭͍͔̗̳͆ͧ͋ͧͯ͆͐̿̎̅ͬ̊́͘̕͝4͌̂̋͊̅ͭ̊͞҉̢҉̮̪̯̜̗̖͖̗͔̯͉̮̗̼ͅd̨̅ͬͮͮͪͬ͌̒̍ͤͣͬ͘͏̝̙̦̩͔̥͙̺̩̥͍͙̰̙̜̤ͅ4͒ͨ͋͆ͦͤ̈͏̘̟̻̱̹̖͙̰̀͝ͅ ̰̜̟̤͙̻͕̜̥ͫͪ̊ͭͬ̇̉̄ͬ̒́̋͜͡ͅ3̿̅ͮͥ̔̉̄̽̚͏͈͓̫͕̣̩̙̝̼͕͉͚̪k̶̵̷̨̪͔̮͎̙̦̺̝͕̪̿̓̓ͮͫͯ̊͛̎̌̐͌͢ͅͅͅs̶̲͇̱̻͓͇ͫ͗ͥ͂͐̒͛ͫ͂ͣ͋ͪ͋ţ͔̬̯͍̉̄̓̾ͪ̑̔ͦ̿ͬ̍̍͠r̶̡͎̦̫̦̙̙̖̯͖̝̺̊͋̋̍ͬ͆̿ͯͦ̊ͪͪ͜4̶̷̨̱̖̙͍ͦ̈ͤͮ̃͂ͬ͜k̶̶̲͉͇͈̥̞̱̅̔ͥͬ̉͛̓̓͢͡ǹ̷̢͈̺̗͎͚̱͙̟̌͐͌̉̽͌́͞ͅÿ̶̶̧̳͖̤͙̻̳͙̫̩̺̞̟̰̟̳͓͓̯ͨ̓͛͊̈ͫ̾̔͋ͭ͆̾̍̕͜4̵̛̬̙̩̹͖͖̤̟͈̘̥͐̔ͯ͑̑͊ͩ̌͟ ͙͈͈̼̭̗̝ͪ͋̍͛̃͗̓ͣͪ͆͌͜͠:͑ͯ̌ͨ̈́̔̀̍͑͋ͭͣ͏͚̟̣̪̮̟͍́͢v̸̧̼̘̮͓̟̰̤͚̥̫̝̋̆͑͐̒̀̈̍̈́͘͢͡

  :ketawa:
   
 5. Yusril Ibnu

  Yusril Ibnu Winpoin Staff Staff Member

  Joined:
  May 12, 2014
  Messages:
  6,373
  apa ya... :bingung:
  Kulit Manggis Ada Ekstraknya... :ketawa:
   
 6. Jazz

  Jazz Windows Freak Staff Member

  Joined:
  Jan 6, 2014
  Messages:
  14,720
  Ihhh Gmna lagi ya...?
  nnti Bikin Pola yg lebih Ribet lagi donk yuzz?
   
 7. Yusril Ibnu

  Yusril Ibnu Winpoin Staff Staff Member

  Joined:
  May 12, 2014
  Messages:
  6,373
  cek : http://forum.winpoin.com/diskusi-alientext-buat-coretan-di-teks-by-yuzz181?pid=70543#pid70543
  jangan terlalu ribet ini aja udah susah bacanya hehe... :ketawa:
  tinggal set aja di banyak, atas tengah bawah... :cool:
   
 8. Henwardi1

  Henwardi1 New Member

  Joined:
  Jul 14, 2014
  Messages:
  404
  Tahu dari isi-isi file lain (selain AlenText.exe) yang ada di dalam folder hasil ekstrakan file yang di-download tersebut. :ketawa:
   
 9. Jazz

  Jazz Windows Freak Staff Member

  Joined:
  Jan 6, 2014
  Messages:
  14,720
  Dan klo Jendela dari Formnya di Lebarin...
  Masih belum Respontif ya?
   
 10. Yusril Ibnu

  Yusril Ibnu Winpoin Staff Staff Member

  Joined:
  May 12, 2014
  Messages:
  6,373
  ya... ada "ciri khas" :ketawa:

  ketinggalan :ketawa: , segera update deh...
   
 11. Radith Yoga

  Radith Yoga Active Member

  Joined:
  Mar 22, 2014
  Messages:
  3,260
  kirain.. tak taunya.... :ketawa:
   
 12. Jazz

  Jazz Windows Freak Staff Member

  Joined:
  Jan 6, 2014
  Messages:
  14,720
  Seepp...
  jgn Lupaain Ebegennya Juga
  :kagum:
   
 13. Yusril Ibnu

  Yusril Ibnu Winpoin Staff Staff Member

  Joined:
  May 12, 2014
  Messages:
  6,373
  ya memang :ketawa:

  gak lupa kok...
  memang pengerjaannya sedikit lama... :ketawa:
   
 14. Febian

  Febian Administrator Staff Member

  Joined:
  May 7, 2013
  Messages:
  8,029
  Congrats utk yuzz181, thread ini berhasil masuk ke Thread of the Week Periode Minggu Kedua Agustus 2014

  Utk itu yuzz181 telah mendapatkan Rewards:

  • +4 Rep utk TS
  • +50 Poin utk TS
  • Thread dipromote di Portal WinPoin
  • Thread dipromote di seluruh channel sosmed WinPoin (Twitter, Facebook, Google+)

  Promote akan mulai kita lakukan besok (Senin, 11 Agustus 2014) di Portal dan Sosmed WinPoin

  Dengan reward tersebut semoga thread kamu jadi populer, serta meningkatkan reputasi dan authority yuzz181 di kalangan pengguna Windows dan Windows Phone Indonesia.

  Utk Rewards dan tips supaya thread bisa masuk ke Thread of the Week selengkapnya bs dibaca disini
   

Share This Page